wopr zamosc baner

Od dnia 16 października 2010 roku obowiązuje Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857), poniżej istotne dla WOPR fragmenty Ustawy.

Wyciąg z Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie

 

(…) Art. 39. (…)

(…) 3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w wyznaczonych do tego miejscach oraz uprawiających sporty wodne należy do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących nad wodą działalność w tym zakresie oraz do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin.

4. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 3, polega w szczególności na:

1) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do pływania, kąpania się i uprawiania sportów wodnych;

2) zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 40 ust. 2, warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach;

3) informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych mogących powodować zagrożenie dla zdrowia i życia osób;

4) prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na wodzie.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3, sposób zagospodarowania, udostępniania, oznakowania, zabezpieczania i korzystania z terenów służących do uprawiania sportu w górach i na wodach, warunki do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach, a także wzory znaków nakazu, zakazu i informacyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i możliwości sprawnego udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach. (…)

(…) Art. 40.

2. Do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, jest uprawnione w szczególności Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, w zakresie określonym w statucie tej organizacji.

3. Organizacje, o których mowa w ust. 1 i 2, współdziałają w realizacji swoich zadań z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej lub turystyki.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunki ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze, a także rodzaj i wysokość świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Rozporządzenie powinno określać szczegółowe zadania w zakresie organizowania pomocy oraz ratowania osób, podejmowane przez poszczególne organizacje ratownicze, a także przewidywać świadczenia finansowe i rzeczowe z uwzględnieniem czasu trwania i stopnia niebezpieczeństwa wyprawy ratunkowej. (…)

(…) Art. 93.

Tracą moc:

1) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.32)), z wyjątkiem art. 43; (…)

 

{jd_file file==10}

O działalności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wsparcie WOPR

 

zamosc

Urząd Wojewódzki w Lublinie

NFOSiGW

wfosigw lublin

Gościmy

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.

W razie potrzeby

Telefon alarmowy

Karta identyfikacyjna

karta identyfikacyjna

Stały nabór

Ogłoszenie

Przez cały czas trwa stały nabór na następujące kursy:

  • Młodszy Ratownik WOPR
  • Ratownik WOPR
  • Ratownik wodny - uprawnienia zawodowe
  • Patent Sternik motorowodny
  • Licencja Holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy liczącej minimum 6 osób.
Wiadomość w biurze Rej. WOPR w Zamościu lub pod numerem telefonu (84) 639 14 57.

Warunki przystąpienia do kursów :

RATOWNIK WODNY

POZOSTAŁE KURSY

Warto zajrzeć

GESTUM BROKER LOGO ubezpieczenie żółte

REGATTA PARTNEREM logo

Pływam bez promili

Płytka wyobraźnia

Bezpieczna woda

 

Partnerzy

krasnobrod

 

POL gmina Nielisz COA.svg